Skip to content

Regulamin Sprzedaży

Regulamin

Produkty oraz usługi oferowane na stronie są sprzedawane są przez Sylwię Piątek, Successful life strategist, Maantjessteenweg 109, 2170 Merksem, BELGIA, nr vat BE 0700236664 . Możesz skontaktować się ze mną w wiadomości email: lifestrategist.sylvia@gmail.com.

 1. Podstawowe pojęcia

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy,
 2. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę,
 3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawcy określono na stronie Sprzedawcy),
 4. Klient/Użytkownik – podmiot który korzysta z Usług świadczonych odpłatnie, bądź nieodpłatnie, lub teżpodmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą bądź umowę świadczenia Usług, zwany dalej także Użytkownikiem,
 5. Konsumentem- jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową,
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej;
 7. Produkt – jest to produkt oferowany przez Sprzedawcę na stronie, który może być przedmiotem umowy sprzedaży,
 8. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
 9. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście,
 10. Usługa – oznacza usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika;
 11. Usługodawca/Sprzedawca- oznacza Sylwię Piątek, Successful life strategist, Maantjessteenweg 109, 2170 Merksem, BELGIA,
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży,
 13. Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę,
 14. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwala na dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas niezbędny do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci
 1. Najważniejsze informacje dot. umowy sprzedaży oraz umowy świadczenia usług
 2. Warunki realizacji umowy sprzedaży oraz umowy świadczenia usług określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu/usługi.
 3. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 4. Umowa sprzedaży produktów oraz świadczenia usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.
 1. Zasady zakupu produktu, czyli jak kupić produkt/usługę?
 2. Zamówienia produktów, bądź usług mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Płatności za produkt lub usługę można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego/przelewu elektronicznego/kartą płatniczą, BLIKiem lub kredytową, za pośrednictwem systemu PayPal.
 4. Płatności mogą być dokonywane bądź w dwóch częściach, tj. poprzez zapłatę zadatku, a następnie zapłatę pozostałej kwoty wynagrodzenia lub jednorazowo – poprzez zapłatę całości wynagrodzenia niezwłocznie po złożeniu zamówienia
  (w zależności od dostępnego modelu płatności).
 5. Zadatek jest bezzwrotny z zastrzeżeniem ust. 5.
 6. Sprzedawca zwraca zadatek Klientowi w przypadku gdy Klient odwoła konsultację
  i poinformuje o tym Sprzedawcę nie później niż w terminie 48 godzin przed planowanym terminem konsultacji.
 7. W celu zakupu produktów/usług należy:
 8. wybrać produkt/-y, które chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie dodając go do koszyka,
 9. po wybraniu produktów, należy wskazać wymagane informacje (np. sposób dostawy oraz formy płatności, dane potrzebne do złożenia zamówienia lub usprawniające proces składania zamówienia),
 10. przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia,
 11. po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie,
 12. Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 1. Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt/usługę?
 2. Termin realizacji określa wybrana przez Klienta oferta. W pozostałym zakresie, kwestie te reguluje niniejszy Regulamin.

Kiedy otrzymam produkt fizyczny (np. książkę)

 • Termin, w którym Klient otrzyma przesyłkę jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 • Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę produktów należy liczyć od dnia zawarcia umowy.
 • Sprzedawca wskazuje na swojej stronie informacje dotyczące:
 • terminu przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę w dniach roboczych oraz
 • terminu dostawy produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 • Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 • W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod wskazanym adresem lub telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.
 • Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.

Kiedy otrzymam usługę?

 • W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem lub zgodnie z harmonogramem.
 • W przypadku zakupu produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, Użytkownikowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie.
 • Dodatkowe zasady realizacji Usług
 • Usługodawca w ramach prowadzonej działalności oferuje Usługi marketingowe polegające m.in. na publikacji artykułów eksperckich, artykułów sponsorowanych, wywiadów.
 • Usługi świadczone są odpłatnie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 • Publikacja artykułów eksperckich, artykułów sponsorowanych lub innych artykułów będzie odbywała się w magazynie internetowym działającym pod adresem: sekretybiznesu.com.
 • Artykułem jest utwór opisujący produkt, usługę, wydarzenie, społeczność, markę, itp.
 • Artykuł nie może zawierać treści:
 • bezprawnych lub namawiających do podejmowania działań bezprawnych,
 • naruszających dobra osobiste innych osób,
 • dyskryminacyjnych,
 • homofobicznych,
 • politycznych,
 • religijnych.
 • Publikacja Artykułu jest możliwa w przypadku gdy Artykuł spełnia następujące wymogi edytorskie tj. musi zostać napisany z zachowaniem poprawnej stylistyki, nie może zawierać błędów ortograficznych, a  sformułowana treść merytoryczna musi być zrozumiała dla czytelnika.
 • Po otrzymaniu Artykułu Usługodawca wykonuje wstępną analizę tekstu
  i przesyła Klientowi informację o jego akceptacji bądź przesyła Klientowi informację o konieczności wykonania  korekty.
 • W sytuacji gdy wykupiony przez Klienta Pakiet usług obejmuje swoim zakresem korektę tekstu,  korekta tekstu jest wykonywana przez Usługodawcę.
 • W sytuacji gdy wykupiony przez Klienta Pakiet usług nie obejmuje swoim zakresem usługi wykonania korekty tekstu, Usługodawca wraz z informacją, o której mowa
  w ust. 7 przesyła wycenę wykonania usługi korekty.
 • W sytuacji gdy wykupiony przez Klienta Pakiet usług nie obejmuje swoim zakresem usługi wykonania korekty tekstu, Klient może:
 • wykonać korektę samodzielnie, nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 7,
 • zlecić wykonanie korekty Usługodawcy, zgodnie z otrzymaną ofertą.
 • W przypadku gdy Klient nie zlecił wykonania korekty Usługodawcy i nie wykonał korekty tekstu w terminie określonym w ust. 10 pkt 1, Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania świadczenia usługi.
 • W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 11, świadczenie usługi może być kontynuowane dopiero po otrzymaniu przez Usługodawcę Artykułu spełniającego wymogi, o których mowa w rozdz. V niniejszego Regulaminu.
 • Klient ma obowiązek dostarczyć Artykuł oraz inne niezbędne materiały nie później  niż w terminie 6 miesięcy od dnia przesłania informacji o brakach uniemożliwiających dalszą realizację  Usługi,  w tym m.in. od dnia przesłania informacji, o której mowa w ust. 7.
 • W przypadku upływu terminu, o którym mowa w ust. 13 Usługodawca jest uprawniony do zatrzymania otrzymanego wynagrodzenia i zaliczenia go na poczet wynagrodzenia za dotychczas wykonane czynności w związku rozpoczęciem realizacji Usługi.
 • Dodatkowe wymagania dotyczące Artykułu, w szczególności w zakresie jego tematyki oraz jego długości zostały szczegółowo wskazane w opisie Usługi.
 • Artykuł nie może zawierać aktywnych linków w treści oraz hiperłączy.
 • Szczegółowe warunki realizacji Usługi znajdują się w opisie produktu.
 • Klient zobowiązany jest do dostarczenia Usługodawcy wszelkich właściwych informacji oraz materiałów w zakresie oraz w terminach wskazanych w opisie Usługi.
 • W przypadku udostępniania przez Usługodawcę materiałów na zlecenie Klienta (m.in. artykułów, materiałów graficznych), Klient oświadcza, że posiada prawa autorskie lub licencję do ww. materiałów w zakresie pozwalającym Usługodawcy na realizację usługi, w tym na publikację ww. materiałów przez Usługodawcę.
 • Usługodawca zobowiązany jest do utrzymania publikacji artykułu przynajmniej przez okres jednego roku.

Wydarzenia (np. śniadania biznesowe, warsztaty stacjonarne)

 • Szczegółowe informacje dot. terminu realizacji wydarzeń określa opis produktu. 
 1. Dokonując zakupu produktu, Klient zapewnia sobie możliwość uczestniczenia
  w  wydarzeniach.  
 2. W przypadku gdy Klient wykupił dostęp do wydarzenia, ale nie może w nim uczestniczyć, Klient ma prawo do przekazania dostępu do wydarzenia inne osobie.
 3. Chcąc skorzystać z prawa, o którym mowa powyżej, Klient musi:
  1) powiadomić Sprzedawcę o tym co najmniej na 48 godzin przed terminem planowanego wydarzenia i przekazać mu informacje, o których mowa w ust. 2;
  2) wskazać Sprzedawcy osobę, której zamierza przekazać dostęp do wydarzenia w celu uwzględnienia jej na liście Uczestników przez Sprzedawcę.
 4. Klient ma prawo do jednorazowej zmiany terminu lub wydarzenia.
 5. W przypadku gdy zmiana dotyczy wydarzenia, którego cena jest wyższa – ma obowiązek dopłacić różnicę w cenie. W przypadku gdy cena wydarzenia jest niższa, Sprzedawca dokona zwrotu różnicy w cenie. O różnicy w cenie Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę.

Rozpowszechnianie wizerunku

 • W przypadku gdy wymaga tego zakres świadczonej Usługi, Klient wyraża zgodę
  na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie utrwalanie, wykorzystanie
  i rozpowszechnianie – w całości lub w postaci dowolnych fragmentów, przez Usługodawcę jego wizerunku (w formie jego fotografii,bądź w formie nagrań audio lub wideo) – w celu realizacji Usługi.
 • Klient wyraża zgodę na udostępnienie jego imienia i nazwiska podczas działań
  o których mowa w  ust. 27.
 • Klient wyraża zgodę na udostępnienie informacji dotyczących posiadanych przez niego kont w mediach społecznościowych oraz adresu mail podczas działań
  o których mowa w  ust. 27, a także innych informacji, które są niezbędne do należytej realizacji Usługi.
 • Odstąpienie od umowy (dotyczy tylko Konsumentówi przedsiębiorców na prawach konsumenta)

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

 1. Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą działającym na prawach konsumentama prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem ust. 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

 • Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której:
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • Zasady wnoszenia reklamacji:
 • Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 • Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 • Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
 • Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 • Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów lub przedsiębiorców na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.
 • Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi lub odpowiednie dla Konsumenta przepisy europejskie.
 • Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre produkty mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dot. gwarancji zostaną określone m.in. przy opisie produktu lub w odrębnym dokumencie.
 • Warunki techniczne:
 • Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 • W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Aby uzyskać dostęp do zakupionych produktów i usług, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne może być posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/WhatsApp).
 1. Postanowienia końcowe:
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy zgodnie
  z Regulaminem, do zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 4. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji
  o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji.
 6. Konsument ma możliwość polubownego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji, w tym m.in. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy
  rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
 7. W przypadku Klientów zamieszkałych na terytorium Polski istnieje możliwość zwrócenia się także do:
 8. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 9. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą,
 10. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo.
 11. W przypadku innych Klientów, mają oni możliwość korzystania z pozasądowego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji w sposób właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 13. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub inne odpowiednie dla Konsumenta przepisy europejskie.
 14. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności .

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub
w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: Sylwia Piątek, Successful life strategist, Maantjessteenweg 109, 2170 Merksem, BELGIA, e-mail: lifestrategist.sylvia@gmail.com

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji
o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz – niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14-dniowego terminu.

– Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:SylwiaPiątek, Successful life strategist, Maantjessteenweg 109, 2170 Merksem, BELGIA, e-mail: lifestrategist.sylvia@gmail.com

Odstępuję od umowy sprzedaży/umowy świadczenia usług drogą elektorniczną z dnia*… następujących rzeczy*… polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres klienta*

Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

* uzupełnić