Skip to content

Sklep

Taal cursus 1.0 start 10.09. 2024 12 x dinsdag kurs języka niderlandzkiego 1,0

00579
€295.00
In stock
1
Product Details

12 wtorków

12 x 2 h = 24 h kursu językowego


Kurs prowadzony przez Karin van Alpen – także możliwość użycia języka polskiego

Doelstellingen:


1. De cursist kan

 zijn naam, adres en telefoonnummer meedelen;

 zijn geboorteplaats en –datum meedelen;

 zijn leeftijd, nationaliteit en land/stad van herkomst meedelen en naar die van anderen

vragen;

 zijn burgerlijke staat meedelen en naar die van anderen vragen;

 de gezinsstructuur meedelen;

 boodschappen doen

2. Spreekvaardigheid:

 De cursist spreekt de verschillende klanken correct uit

 De cursist kan zichzelf voorstellen

 De cursist kan informatie vragen wat betreft de personalia

 De cursist kan boodschappen doen

3. Luistervaardigheid:

 De cursist kan de informatie wat betreft personalia begrijpen

 De cursist kan de informatie wat betreft boodschappen doen begrijpen4. Schrijfvaardigheid:

 De cursist kan een formulier of document wat betreft personalia invullen

 De cursist kan een enkelvoudige zin schrijven.

5. Leesvaardigheid:

 De cursist kan informatie herkennen in teksten en belangrijke formulieren, documenten

en alledaags papieren (rijbewijs, identiteitskaart, …)

6. Bijhorende grammatica:

 Het alfabet

 Het lidwoord (rodzajnik)

 Negatie: NIET + GEEN

 Persoonlijke voornaamwoorden (zaimki osobowe)

 Bezittelijke voornaamwoorden (przynależność)

 Aanwijzende voornaamwoorden (zaimki wskazujące)

 Werkwoorden in de tegenwoordige tijd (czasowniki w czasie teraźniejszym)

 Het bijvoeglijk naamwoord (przymiotniki)

 Telwoorden (liczebniki)

 Zinsbouw: de enkelvoudige zin (budowa zdań)Lessen Nederlands Reeks 1.0

1. Begroeting

Het Nederlandse alfabet + uitspraak

Jezelf voorstellen: Wie ben je? Waar woon je?

Werkwoorden: heten, wonen, zijn

Persoonlijke voornaamwoorden

Negatie: NIET + GEEN

Vaardigheden: luisteren + spreken

2. Uitspraak: korte + lange klanken a – aa

Jezelf voorstellen: Wat doe je / waar werk je?

Werkwoorden: werken

Lidwoorden

Negatie: NIET + GEEN

Vaardigheden: luisteren + spreken

3. Uitspraak: korte + lange klanken: e-ee

Jezelf voorstellen: nationaliteit – land – taal

Werkwoorden: hebben, komen, spreken, leren, begrijpen

Vaardigheden: luisteren + spreken

4. Uitspraak: korte en lange klanken: o-oo

Mijn stad, mijn land

Werkwoorden: staan, liggen

Zinsvolgorde enkelvoudige zin: OND + PV + REST en inversie: PV + OND + REST

NEGATIEVE ZIN

Bijvoeglijke naamwoorden

Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven

5. Uitspraak: korte en lange klanken: i – ie

Verjaardag

Werkwoorden: praten, zeggen, drinken, eten, bellen, wensen, bedanken

Getallen

Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven

6. Uitspraak: korte en lange klanken: u-uu

Boodschappen doen

Werkwoorden: doen, winkelen, kopen, leggen, denken, betalen, moeten, houden van

Aanwijzende voornaamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden: kleuren

Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven

7. Uitspraak: tweeklanken ui – eu

Boodschappen doen – vervolg

Werkwoorden: doen, winkelen, kopen, leggen, denken, betalen, moeten, houden van

Meervouden

Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven8. Uitspraak: tweeklanken au-ou

Familie

Werkwoorden: tellen

Bezittelijke voornaamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden

Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven

9. Uitspraak: tweeklanken ei – ij

Familie – vervolg

Werkwoorden: tellen

Zinsvolgorde enkelvoudige zin: OND + PV + REST en inversie: PV + OND + REST

NEGATIEVE ZIN

Bijvoeglijke naamwoorden

Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven

10. Uitspraak: ng – nk

Maanden – weken – dagen – uren

Werkwoorden: babbelen, ontmoeten, rijden, fietsen, lezen, opstaan

Scheidbare werkwoorden

Zinsvolgorde enkelvoudige zin: OND + PV + REST en inversie: PV + OND + REST

NEGATIEVE ZIN

 volgorde van REST-deel

Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven

11. Uitspraak: h – ch – g

Meestal doe ik niets

Werkwoorden: opstaan, ontbijten, lunchen, kijken, poetsen, wandelen, gaan, slapen,

afspreken, nemen

Zinsvolgorde enkelvoudige zin: OND + PV + REST en inversie: PV + OND + REST

NEGATIEVE ZIN

 volgorde van REST-deel

Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven

12. Uitspraak: h – ch – g

Ganzenbord / woordspelletjes

Herhaling van al het voorgaande


————————————————————————————PL——————————————————————————

Centrum rozwoju SlS

Sylwia Piatek,Maantjessteenweg 109 ,

Merksem 2170.

BE 0700236664

tel 0498.31 26 48

email ;lifestrategist.sylvia@gmail.com


1) Centrum rozwoju SlS zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Kursanta Kurs nauki ęzyka niderlandzkiego poziom 1.0

2) Centrum rozwoju SlS zapewnia Kursantowi warunki do nauki języka obcego przez odpowiednio dobrany program nauczania, zapewnienie materiałów dydaktycznych, wykwalifikowaną kadrę lektorów, pomoc w odbyciu kursu, organizację i obsługę administracyjną.

3) okres trwania kursu

NL1.0 (maandag ):

12 weken

start 04.09.2023 eerste les4) Zajęcia odbywają się w poniedziałek o godz;19.00-21,15

5) Strony przyjmują, że godzina oznacza 60 minut

6) Kurs ma formę zajęć grupowych.

7) Max 10 osób

8) Kurs odbywa się stacjonarnie w siedzibie

CENTRUM Rozwoju SLS

ul.Ringlaan 163,2170 Merksem

Szczegółowe zasady dot. organizacji zajęć określa Regulamin stanowiący załącznik do umowy

1) Kursant zobowiązuje się do przestrzegania warunków umowy oraz Regulaminu Szkoły Językowej, w tym w szczególności do zapłaty wynagrodzenia oraz uczestniczenia w zajęciach.

1) Wynagrodzenie – 295euro

Forma płatności platforma płatnicza Ecwid lub przelew bankowy

1) Podręczniki wliczone w cenę kursu.2) Materiały dodatkowe udostępniane w trakcie kursu są bezpłatne.

Kursant oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą RODO.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KURSANTÓW


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum rozwoju SLS ,Sylwia Piatek ,Maantjessteenweg 109, 2170 Merksem

2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie, w celu i przez czas niezbędny do:

a) zawarcia umowy oraz jej wykonywania – przez czas realizacji umowy; W przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne, ale mogą usprawnić realizację umowy – przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o uzasadniony interes Administratora do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu;

b) dla celów wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, w tym m.in. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (m.in. przechowywanie faktur i dokumentów księgowych przez okres 6 lat);

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (m.in. w postaci ustalenia lub dochodzenia roszczeń/obronie przed roszczeniami, komunikacji z Państwem i obsługi Państwa zapytań, marketingu usług i produktów firmy) – do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – co nastąpi wcześniej.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym firma powierzyła przetwarzanie danych osobowych, tj. takie jak: podmiot świadczący usługi hostingowe, chmurowe, zewnętrzne biuro rachunkowe, operatorom pocztowym i kurierom, firmie udostępniającej platformę do obsługi Klientów i prowadzenia zajęć on-line. Państwa dane mogą być także przekazane podmiotom spoza EOG, które stosują rozwiązania wynikające z RODO dające gwarancję przestrzegania przez te podmioty ochrony danych osobowych,przekazujemy także państwa dane do Mailchimp, Ecwid, Nauczyciel prowadzący Karin Van Alphen


4. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy (nie dotyczy danych fakultatywnych). Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia/realizacji umowy z firmą. Niepodanie danych do celów komunikacji uniemożliwi prowadzenie komunikacji z Państwem. Brak zgody na wysyłkę informacji marketingowych uniemożliwi ich wysyłkę.

Integralnym załącznikiem do niniejszej umowy jest Regulamin Centrum rozwoju SlS.

REGULAMIN Centrum rozwoju SLS
I. Postanowienia Ogólne

1. Centrum rozwoju SLS Ringlaan 163, 2170 Merksem określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć językowych, zwanych dalej także kursem, zajęciami.

2. Centrum rozwoju SLS jest prowadzona przez Sylwia Piatek, Maantjesteenweg 109, 2170 Merksem, lifestratgist.sylvia@gmail.com,+32 498 31 2648,NIP BE0700236664,

3. Centrum rozwoju SLS zapewnia Kursantowi warunki do nauki języka obcego przez odpowiednio dobrany program nauczania, wykwalifikowaną kadrę lektorów, pomoc w odbyciu kursu, organizację i obsługę administracyjną.


II. Zasady zawarcia umowy

1. Podstawą do świadczenia usług edukacyjnych przez Centrum rozwoju SLS jest umowa o świadczenie usług edukacyjnych, a także Regulamin Centrum rozwoju SLS Językowej wraz z klauzulą informacyjną RODO.

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez strony umowy o świadczenie usług edukacyjnych wraz z Regulaminem Centrum rozwoju SLS

3. Umowa zostaje zawarta w opisie oferowanego kuru języka niderlaandzkiego ,przed dokonaniem opłaty przez platfromę płatniczą Ecwid.

III. Obowiązki Kursanta

1. Kursant jest zobowiązany dokonać płatności za kurs. Szczegółowe zasady płatności zostały opisane w umowie o świadczenie usług edukacyjnych.

2. Kursant ma obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, postanowień Umowy i Regulaminu, uczestnictwa w zajęciach oraz niezakłócania pracy nauczyciela oraz innych uczestników kursu.

3. Kursant jest zobowiązany do przestrzegania zasad panujących w trakcie zajęć:

1) przestrzegania zasad kultury osobistej,

2) nieutrudniania prowadzenia zajęć,

3) dbania o to by warunki otoczenia Kursanta podczas trwania zajęć nie wpływały negatywnie na jakość zajęć, np. hałas.

IV. Organizacja kursu

1. Przydział do grup odbywa się na podstawie wyboru kursu.

2. Centrum rozwoju SLS świadczy usługi edukacyjne dla Kursanta, tj. przeprowadza zajęcia, które zobowiązała się zorganizować (niezależnie od obecności Kursanta),
a także przygotowuje niezbędne materiały do nauki.

3. Wymiar czasu zajęć, jak również liczba zajęć są wskazane w umowie
o świadczenie usług edukacyjnych.

4. W przypadku gdy Kursant nie może uczestniczyć w zajęciach stacjonarnie, Centrum rozwoju SLS nie zapewnia możliwość wzięcia udziału w zajęciach on-line. W takim przypadku, Kursant powinien powiadomić Centrum rozwoju o swojej nieobecności.

5. W przypadku nieobecności na zajęciach, Kursant otrzymuje dostęp do przygotowanych materiałów z zajęć. W takim przypadku Kursant kontaktuje się z lektorem wskazując adres e-mail, na który materiały mają zostać udostępnione.

6. Harmonogram zajęć jest określany przed rozpoczęciem kursu, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa poniżej.

7. Centrum rozwoju SLS może zmienić harmonogram zajęć z ważnych przyczyn (np. choroba lektora). Kursant zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie nowych zajęć.

8. O braku możliwości uczestnictwa w zajęciach w nowym terminie, Kursant powinien powiadomić Centrum rozwoju SLS niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tym zakresie (nie później niż w terminie 5 dni, żeby możliwe było dostosowanie terminu do możliwości Kursanta.

9. W przypadku, gdy z powodu zmiany terminu, o której mowa w ust. 7, Kursant nie może uczestniczyć w zajęciach w nowym terminie, a także gdy nie będzie możliwe dostosowanie terminu do możliwości Kursanta, Centrum rozwoju SLS umożliwia Kursantowi:

1) odrobienie zajęć w innym terminie wspólnie uzgodnionym przez strony (bez dodatkowych opłat) lub

2) zwrot kosztów za zajęcia, w których Kursant nie mógł uczestniczyć z uwagi na zmianę, o której mowa w ust. 7.

V. Materiały do nauki języka

1. Materiały udostępniane przez Centrum rozwoju SLS mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Kursanta na własny użytek.

2. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych informacji i materiałów udostępnianych Kupującemu w ramach Kursu.

3. Kursy, w tym udostępniane Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi do treści kursu i materiałów dysponuje Szkoła bądź inny podmiot, od którego Szkoła uzyskała odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Szkołę w oparciu o inną podstawę prawną.

10. Udostępniane materiały mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4* ,*zip, *rar. Kursant musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

11. W przypadku gdy materiały będą udostępniane za pośrednictwem platformy/programu/aplikacji, konieczne będzie posiadanie przez Kursanta dostępu do ww. platform.

12. Kursant może wskazać inny sposób udostępniania materiałów.

VI.
Zajęcia on-line raz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Kursant musi posiadać aktywną pocztę elektroniczną.

2. Kursant musi posiadać sprzęt komputerowy do uczestnictwa w zajęciach.

3. W przypadku uczestnictwa w zajęciach on-line, Kursant powinien posiadać słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, a także mikrofon oraz kamerę.

4. Zaleca się uczestniczenie w zajęciach przy wykorzystaniu stałego łącza internetowego. Mobilne łącze z uwagi na swój charakter może powodować zakłócanie, w tym przerwanie uczestnictwa Kursanta w zajęciach.

5. Centrum rozwoju SLS nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Kursanta lub innych podmiotów, z których usług Kursant korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Centrum rozwoju SLS

6. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, o których mowa w ust 5, które uniemożliwiają uczestniczenie w lekcji, zajęcia uważa się za odbyte.

7. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z zajęć on-line przez Kursanta należy zwrócić się do Centrum rozwoju SLS

8. Spotkania będą odbywać sie na Zoom

9. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Centrum rozwoju SLS lub podmiotów wspierających Szkołę w realizacji umowy, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w całości lub w części, zajęcia te – w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin. Do ww. sytuacji odpowiednie zastosowanie ma także pkt IV.9 Regulaminu.

10. Kursanta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Kursant ma prawo do złożenia reklamacji dot. jakości dostarczanych usług drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie. W reklamacji należy wskazać rodzaj nieprawidłowości. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Szkołę w terminie 14 dni

VII.

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie umów zawieranych na odległość lub poza siedzibą Centrum rozwoju SLS

1. Kursantowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Kursant powinien poinformować Centrum rozwoju SLS o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w umowie (wzór pisma – załącznik nr 1 do Regulaminu). Do zachowania terminu ważne jest wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

3. Kursantowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) o świadczenie usług, jeżeli Centrum rozwoju SLS wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Kursanta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Centrum rozwoju SLS utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kursanta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Centrum rozwoju SLS o utracie prawa odstąpienia od umowy

4. Szczegółowe zasady dot. prawa do odstąpienia od umowy znajdują się
w załączniku nr 2 do Regulaminu.

VIII

Zmiana umowy

1. Centrum rozwoju SLS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Umowy i Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszego Regulaminu i Umowy, w szczególności zmianą przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych.

2. O każdej zmianie Umowy i Regulaminu, Kursant zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.

3. Centrum rozwoju SLS zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Kursant nie zgłosi Centrum rozwoju SLS sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Kursant wyraził na nie zgodę.

4. Kursant ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5. W przypadku, gdy Kursant zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy o świadczenie usług edukacyjnych – kursu językowego, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

IX.

Postanowienia dot. zmiany formy prowadzenia zajęć

1. Miejsce i forma prowadzenia zajęć została określona w Umowie.

2. Strony wskazały w Umowie podstawowe miejsce i formę prowadzenia zajęć.

3. Strony przewidziały w Umowie i niniejszym Regulaminie sytuacje, w których dojdzie do zmiany podstawowego miejsca i formy prowadzenia zajęć.

4. W przypadku gdy z ważnych przyczyn utrudnione lub niemożliwe będzie prowadzenie zajęć stacjonarnie, tym w szczególności w przypadku gdy ogłoszony zostanie stan epidemii, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan wyjątkowy lub wprowadzone zostaną inne obostrzenia utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie zajęć stacjonarnie, zajęcia będą prowadzone w formie on-line.

5. Szczegółowe informacje dot. wymagań w zakresie zajęć on-line zostały określone w punkcie VI Regulaminu.

X.

Siła wyższa

1. W czasie trwania siły wyższej, strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Postanowienie ze zdania poprzedzającego zastosowanie będzie miało również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.

2. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ustępie poprzedzającym, należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Wykonawcy lub Zamawiającego, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.

3. Strona Umowy uprawniona będzie do powoływania się na siłę wyższą jedynie w sytuacji, w której niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje o powyższym drugą stronę, w sytuacji w której posiądzie przekonanie, że zdarzenie to uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonanie umowy.

XI.

Rozwiązanie umowy

1. W przypadku rozwiązania umowy przez strony z ważnych przyczyn, powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za dotychczas dokonane czynności oraz wydatki poczynione w celu realizacji świadczenia (m.in. koszt dodatkowych materiałów

2. Centrum rozwoju SLS ma prawo rozwiązać umowę z ważnych powodów, w szczególności takich jak naruszanie przez Kursanta postanowień Regulaminu i umowy, w tym z powodu braku zapłaty wynagrodzenia za kurs, braku współpracy ze Centrum rozwoju SLS – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń pod rygorem wypowiedzenia/rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

3. W przypadku rozwiązania umowy bez ważnych przyczyn, Kursant powinien zwrócić wydatki, które ten Centrum rozwoju SLS poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; a także część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom oraz naprawić szkodę. Do rozwiązania umowy bez ważnych przyczyn lub bez podania przyczyny ma zastosowanie ust. 4.

4. Kursant ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym upływa miesięczny termin wypowiedzenia.

5. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (m.in. e-mail).

XII.

Postanowienia końcowe

1. Centrum rozwoju SLS informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kursanta przez osoby nieuprawnione, dlatego Kursant powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Centrum rozwoju SLS nigdy nie zwraca się do Kursanta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2. Kursant ma możliwość zwrócenia się do:

1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami,

3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo

4) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odrkursant otrzymuje certyfikat uczestnictwa potwierdzający jego obecność na 24 godzinach kursu.

Save this product for later