Skip to content

REGULAMIN KONKURSU

Kongres Kobiet Flaminga Biznesu

§ 1 WARUNKI OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady prowadzenia konkursu pod nazwą „Kongres kobiet –Flaminga Biznesu” (zwanego dalej „Konkursem”).
 2. Konkurs jest organizowany przez: Sylwię Piątek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Successful Life Strategist – Sylwia Piatek, pod adresem Ringlaan 163, 2170 Merksem Belgia, NIP: BE0700236664 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość, wykluczenia w każdym czasie uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub działa na szkodę pozostałych uczestników Konkursu.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie uczestnika lub odmowy przyznania nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody.
 6. Kandydat musi posiadać zarejestrowaną firmę na terenie Unii Europejskiej lub Anglii

§ 2 ZASIĘG TERYTORIALNY I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem cały Eu +Anglia
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04 stycznia 2024 roku i obejmuje następujące etapy:
  1. Etap I – zgłoszenia kandydatów w poszczególnych kategoriach można przesyłać do dnia 10 stycznia 2024 roku do godziny 23:59 (CET) w sposób określony Regulaminem.
  1. Etap II – jury dokonuje selekcji zgłoszeń i przedkłada je pod głosowanie w kolejnym etapie w dniach 11 do 15 stycznia 2024 roku.
  1. Etap III – w dniach od 16 stycznia do 30 stycznia trwa głosowanie uczestników on-line poprzez stronę konkursową oraz niezależnie przez jury.
 3. Zgłoszenia kandydatów po upływie wyznaczonego w tym celu okresu w ramach Etapu I nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
 4. Organizator może w wyjątkowych okolicznościach podjąć decyzję o wydłużeniu okresu poszczególnych etapów.

 

§3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs realizowany jest w 5 podstawowych kategoriach, w których nominowanych jest 10 osób oraz w 1 dodatkowej kategorii „Nagroda skoku w głęboką wodę”. Dla każdej z podstawowych kategorii spośród 10 nominowanych, zostanie wyłoniony 1 laureat na podstawie wyboru jury oraz 1 laureat spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów, „Nagrody społeczności” na podstawie wyników głosowania on-line. Zgłoszeni uczestnicy (zwani dalej „Kandydatami”) mogą konkurować w 1 z 5 kategorii:
 2. 1.Flaminga Biznesu 2024
  1. Flaminga Hit 2024
  1. Flaminga Książka 2024
  1. Flaminga Nowa 2024
  1. Flaminga Social Media 2024
 3. Kandydatami w poszczególnych kategoriach mogą być:
 4. Flaminga Biznesu 2024 – Kobieta, która założyła działalność min. 5 lat temu (najpóźniej w 2019 roku)
 5. Flaminga Hit 2024 –Kobieta, która wywołała duże przemiany w swoim otoczeniu.
 6. Flaminga Książka 2024 – Kobieta, która wydała książkę lub e- booka i stała się inspiracją dla innych kobiet.
 7. Flaminga Nowa 2024 – Kobieta, która daje wartość innym i wspiera w budowaniu tej świadomości.
 8. Flaminga Social Media 2024 – Influencer lub osoba aktywna w social media działająca out of the box. Autentyczna i dzieląca się wiedzą i doświadczeniem.
 9. Kandydatami w kategoriach określonych w pkt 2-6 mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające minimum 18 lat i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 10. Zgłoszeń Kandydatów do Konkursu może dokonać Kandydat samodzielnie.
 11. Celem konkursu jest wyróżnienie i docenienie osób aktywnie udzielających się w on-line.
 12. W kategorii „Flaminga Biznesu 2024” celem konkursu jest nagrodzenie osób spełniających wymagania określone w § 3 ust. 3 oraz wykazujących:
  1. Ciekawy pomysł na działalność, która ma ważny wpływ na innych.
 13. W kategorii „Flaminga Hit 2024” celem konkursu jest nagrodzenie osób, spełniających wymagania określone w § 3 ust. 3 oraz wykazujących:
  1. Swoją działalnością inspiruje swoje klientki do konkretnych działań.
 14. W kategorii „Flaminga książka 2024” celem konkursu jest nagrodzenie osób, spełniających wymagania określone w § 3 ust. 3 oraz wykazujących:
  1. Swoją publikacją wpłynęła na zmiany w życiu czytelniczek.
 15. W kategorii „Flaminga Nowa 2024” celem konkursu jest nagrodzenie osób, spełniających wymagania określone w § 3 ust. 3 oraz wykazujących:
  1. Swoim kursem wprowadza inowacyjne metody działań w sferze biznesowo-rozwojowej.
 16. W kategorii „Flaminga Social Media 2024” celem konkursu jest nagrodzenie osób, spełniających wymagania określone w § 3 ust. 3 oraz wykazujących:
  1. Nietuzinkowość, łatwość użytkowania oraz wyróżniające się opracowanie graficzne
 17. Nagroda Społeczności 2024

-z kandydatów zostanie pzreprowadzone głosowanie pośród publiczności

 1. W kategorii „Nagroda społeczności” celem konkursu jest nagrodzenie osób, spełniających wymagania określone w § 3 ust. 3 oraz wykazujących:
  1. Największą liczbę głosów uzyskaną dzięki niezależnemu głosowaniu on-line przez użytkowników Internetu.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 4 ust. 2 oznacza przystąpienie na zasadach i warunkach określonych Regulaminem i jego akceptację. 13. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane osobowo z pracownikami, współpracownikami oraz członkami organów zarządzających Organizatora, jak również członkami najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

14. Osoby, które chcą wziąć udział w Konkursie, są zobowiązane do podania prawdziwych danych.

15. Osoby, które biorą udział w Konkursie wyrażaja zgodę na upublicznienie wizerunku .

16.Osoby, które biorą udział w Konkursie muszą mieć zarejestrowaną firmę w Uni Europejskiej lub Anglii

§ 4 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU __________________________________

 1. Konkurs polega na uczestnictwie zgłoszonego Kandydata w ocenie całokształtu jego pracy w jednej z wybranych kategorii, według kryteriów przypisanych tej kategorii i uzyskaniu w niej jak najwyższej ilości głosów odpowiednio przez jury i głosowaniu on-line.
 2. W celu zgłoszenia Kandydata do udziału w Konkursie należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie https://sylwiapiatek.com/konkurs-flaminga-biznesu/, zamieszczając tam dane Kandydata oraz uzasadnienie wyboru Kandydata przez zgłaszającego. Uczestnicy (kandydaci, zgłaszający, głosujący) zobowiązani są również zapoznać się z Regulaminem.
 3. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego oznacza udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji na wielokrotne korzystanie z Utworów (m.in. logo, identyfikacja wizualna, treść tekstu) z treści zgłoszenia, szczególnie uwzględniając uzasadnienie kandydatury na potrzeby Konkursu na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie, zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w szczególności audiowizualną, reprograficzną, magnetyczną, cyfrową, drukiem) niezależnie od standardu, systemu lub formatu utrwalenia, w wersji analogowej lub elektronicznej,
  1. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy pracy konkursowej lub jakichkolwiek utworów wykorzystujących elementy pracy konkursowej,
  1. wprowadzanie do pamięci komputera, a także umieszczanie na serwerze,
  1. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także nadawanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie Utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz publiczne udostępnianie w sieci Internet, w tym w szczególności na profilach Organizatora w mediach społecznościowych i na jego stronie internetowej,
  1. wykorzystywania Utworu w działalności Organizatora, w tym reklamowej i promocyjnej,
  1. sporządzania opracowań, zmian, przeróbek, korekt, uzupełnień Utworu oraz korzystania z nich, na takich samych polach eksploatacji jak Utwór pierwotny,
 4. Kandydat udziela Organizatorowi uprawnienia do wykonywania praw zależnych oraz prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w art. 2 i art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich polach eksploatacji określonych w Regulaminie.
 5. Organizator jest uprawniony do udzielenia ewentualnych licencji na Utwory osobom trzecim, w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu.
 6. Celem uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że mogą używać wzajemnych logotypów i znaków towarowych na potrzeby realizacji Konkursu.
 7. Kandydat oświadcza, że wszelkie Utwory, które powstaną w wyniku przystąpienia do Konkursu będą wynikiem jego twórczości i nie będą naruszać praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.
 8. Kandydat oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku w jakiejkolwiek formie do czasu podjęcia przez Organizatora decyzji o usunięciu wizerunku Kandydata z miejsc publikacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. na stronie internetowej, na domenach internetowych oraz serwisach mobilnych

Organizatora,

 • w mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora,
  • utrwalania i zwielokrotniania Utworów i innych nośników, na których utrwalony jest wizerunek lub głos Twórcy, techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką audiowizualną, cyfrową i światłoczułą, na nośnikach audiowizualnych lub w jakikolwiek inny sposób,
  • wprowadzania Utworów i nośników, na których utrwalony jest wizerunek lub głos Kandydata, do pamięci komputera lub sieci multimedialnych,
  • wykorzystania wizerunku Kandydata utrwalonego w Utworach lub innych nośnikach, dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Konkursu Organizatora w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, w mediach społecznościowych, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych.
 • Prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku Kandydata w Utworach oraz z foto i videorelacji z Kongresu wręczenia nagród nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do opracowania Utworów oraz innych nośników przedstawiających wizerunek Kandydata oraz dokonywania montaży i retuszy podyktowanych wymogami estetyki i względami redakcyjnymi, na co Kandydat wyraża zgodę i zrzeka się uprawnień do korekty. Kandydat wyraża niniejszym zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku uwzględniającego wprowadzone zmiany, retusze, modyfikacje, montaże.

§ 5 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY __________________________________

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani w etapach i terminach opisanych w § 2.
 2. Po zapoznaniu się z listą zgłoszeń w II etapie jury złożone z przedstawicieli organizatora, sponsora danej kategorii oraz osoby zaproszonej, dokonują weryfikacji zgłoszeń i wybiera listę nominowanych, poddając ją pod głosowanie jury konkursowego oraz niezależne równoległe, otwarte głosowanie on-line.
 3. Niezależne jury konkursowe dokonuje wyboru laureatów oceniając następujące kryteria:
  1. Zaangażowanie kandydata w pracę zawodową
  1. Uzasadnienie kandydatury, szczególnie atrakcyjność opisu i zastosowanie innych sposobów prezentacji np. zdjęć, materiałów video, strony internetowej.
  1. Dorobek zawodowy oraz pomysł na działalność.
  1. Pomoc klientom poprzez swoją działalność.
 4. Każdy nagrodzony otrzymuje nagrodę w postaci Statuetki Flaminga Biznesu oraz inne nagrody ufundowane przez Organizatora konkursu oraz sponsorów i partnerów.
 5. Pula i liczba nagród w ramach kategorii może ulec zwiększeniu. O zwiększeniu decyduje Organizator.
 6. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Jury w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczne.
 7. W przypadku, gdy okaże się, że wybrany przez Organizatora Laureat, nie spełni warunków wskazanych w § 3, nagroda przypada innemu Uczestnikowi konkursu wybranemu przez

Organizatora. Wyboru innego Uczestnika dokonuje Organizator i wybór ten ma charakter uznaniowy. Wybór ten nie podlega reklamacji.

 • Wybrani przez Organizatora laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do nagród na

osobę trzecią.

8. Każda osoba, która przjedzie do drugiego etapu opisanego w § 2 ma prawo do udziału w Kongresie Kobiet i zniżki 50% na bilety.

§ 6 PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEPROWADZENIA KONKURSU_______________________

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie niezależne jury składające się z trzech osób, wyznaczonych przez Organizatora (łącznie z Organizatorem).
 2. Decyzje Jury są podejmowane jednogłośnie i mają charakter ostateczny oraz nieodwołalny.
 3. Jury nie udziela Uczestnikom porad ani konsultacji.
 4. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest jury.

§ 7 OGŁASZANIE WYNIKÓW __________________________________

 1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie https://sylwiapiatek.com/konkurs-flaminga-biznesu/ oraz podczas Kongresu Kobiet Flaminga Biznesu.
 2. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia głosowania.
 3. Zakres opublikowanej informacji będzie obejmował Imię i nazwisko laureata oraz kategorię, w której został nagrodzony.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród drogą mailową lub telefoniczną.

§ 8 WYDANIE NAGRÓD __________________________________

 1. Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystego Kongresu Kobiet Flaminga Biznesu w Antwerpii (Belgia).
 2. W razie braku możliwości wręczenia nagrody osobiście, nagroda zostanie wręczona osobie wskazanej jako zastępca. Czas na zgłoszenie osoby w zastępstwie wynosi min. 72h przed Galą. W przypadku braku możliwości wręczenia nagrody osobie zastępującej, nagrody zostaną wysłane Uczestnikom – laureatom konkursu, za pośrednictwem poczty w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza podania błędnego adresu ich doręczenia przez poszczególnych laureatów lub zdarzeń siły wyższej, w tym sytuacji wynikających z wdrożonych środków ostrożnościowych, wynikających z wprowadzonego na terenie RP stanu epidemicznego, zagrożenia lub innych sytuacji nadzwyczajnych ogłoszonych przez władze.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji kongresu  z przyczyn niezależnych od siebie i przekazania nagród Laureatom drogą pocztową.
 5. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem nagród w Konkursie odpowiada Organizator.

§ 9 DANE OSOBOWE __________________________________

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu oraz korzystania z praw przyznanych

Organizatorowi określonych Regulaminem.

 • Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Organizator jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 1.

§ 10 KLAUZULA INFORMACYJNA __________________________________

 1. Administratorem danych jest Organizator -Sylwia Piatek , Ringlaan 163 , 2170 Merksem, BE 0700 236 664 .Kontakt z organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: lifestrategist.sylvia@gmail.com lub 0032 498 31 26 48
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym, w celu wydania nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, korzystania z praw autorskich i publikacji danych osobowych na stronie Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest przeprowadzenie Konkursu i wykonanie przyrzeczenia publicznego oraz ewentualna obsługa zgłaszanych roszczeń oraz celów marketingowych i promocyjnych. W celu publikacji informacji o laureacie dane będą przetwarzane w oparciu wyrażoną zgodę laureata.
 4. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono lub przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora w związku z Konkursem, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne, dostarczające platformę na której prowadzony jest Konkurs, zapewniające usługi doradcze, prawne.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane, nie dłużej niż przez okres 10 lat od zakończenia Konkursu. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres korzystania z udzielonych praw wynikających z praw autorskich oraz przepisów prawa dotyczących korzystania z utworów, a w przypadku ich ustania nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla tych praw. Dane osobowe laureatów przetwarzane w celu publikacji będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 10 lata.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, korzystaniu z praw autorskich opublikowania wyników konkursu. W przypadku wniesienia sprzeciwu Uczestnik nie będzie mógł brać udziału w Konkursie. Podanie danych w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku z otrzymaniem nagrody jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych.
 7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatora z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania

 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych
  • prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa
 • Organizator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Wyrażone zgody uczestnicy mogą wycofać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: lifestrategist.sylvia@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby Organizatora.

§ 11 REKLAMACJE __________________________________

 1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, prawidłowości Formularzy Zgłoszeniowych, prawidłowości wydania nagród należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora w terminie najpóźniej do 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje dotyczące werdyktu jury nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie jury. 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia. O efekcie rozpatrywanej reklamacji Uczestnik Konkursu zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pocztą.

§ 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ __________________________________

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.
 2. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie formularzy zgłoszeniowych lub utrudniony dostęp do nich z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będące brakiem dostępu do Internetu, nieprawidłowo skonfigurowanym środowiskiem informatycznym osób biorących udział w konkursie, itp.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem której przesyłane są zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Kandydatem.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE __________________________________

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2024 roku.
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://sylwiapiatek.com/regulamin-konkursu-flaminga-biznesu/
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany Regulaminu lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. O tym fakcie Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.